Velo
 

Reglementen

Reglementen

Huurregels

Algemene voorwaarden gebruik sportzalen complex VELO voor sportdoeleinden.

 

1. Gebruiker is te allen tijden verant woordelijk voor het gebruik van de sportzalen als een goed huis vader betaamt, d. w.z. al het nut er uithalen met de zorg die een gewetenvol mens men ook aan zijn eigen zaken besteedt.

 

2. Stichting E xploitatie Accommodatie VELO (SEA VELO) is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de gebruiker of eigendommen van gebruikers en van derden.

 

3. SEA VELO is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van gebruikers en/of derden.

 

4. De gebruiker is verplicht een persoon als cont ac tpersoon voor de gebruiksperiode aan te wijzen. Deze persoon moet bekend zijn bij SEA VELO.

 

5. Schade aan het gebouw of de inrichting, veroorzaakt door de gebruiker, komt voor rekening van de gebruik er.

 

6. Alle schade aan het gebouw en of de inrichting dient direct te worden gemeld aan de beheerder van de sportcomplex, dit kan via een mail naar schade.sea@velo.nl

 

7. Onderverhuur, doorgeven of ruilen van uren is zonder toestemming van de SEA VELO ten strengste verboden.

 

8. De aanwezige faciliteiten/ sportmaterialen in de hal s taan ter beschikking van de gebruiker. Het gebruik hiervan is op eigen risico.

 

9. De sportzaal moet als sportaccommodatie gebruikt worden – d. w.z. kleding en andere, niet voor de sport benodigde, attributen dienen in de daarvoor bestemde kleedkamers acht er gelat en worden.

 

10. Bij de kleedkamerbeheerder en kantine zijn E.H.B.O. materialen aanwezig. W anneer een huurder E.H.B.O.- toezicht wil hebben, dient hij zelf daarvoor zorg te dragen.

 

11. De, in het complex aanwezige, materialen van SEA VELO blijven in eigendom van SEA VELO.

 

12. De, door de gebruiker gebruikte, materialen dienen na afloop weer opgeborgen te worden in de daarvoor aangewezen ruimte.

 

13. Alle gebruikte ruimten dienen schoon en weer gebruik sklaar te worden opgeleverd.

 

14. De gebruiksovereenkomst voor de hal is inclusief gebruik van 4 kleedkamers. Meer gebruik, mits bes chikbaar, is in overleg met SEA tegen een eventuele vergoeding mogelijk.

 

15. De voor de gebruiksperiode gereserveerde kleedk amers zijn te vinden op de borden naast de beheerderruimte. . Men dient zic h te houden aan deze indeling.

 

16. Voor klacht en met betrekking tot kleedkamers en/of s port zaal kan men een mail sturen naar Reservering.sea@velo.nl. Voor ac ute problemen : melden bij de beheerder kleedkamers.

 

17. Kosten voortkomend uit het niet nakomen van voorwaarden en afspraken worden in rekening gebracht van de gebruiker.

 

18. In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, zal getracht worden in goed overleg de zaken op te lossen, uiteindelijk ligt de beslissing bij SEA VELO.

Regels sportcomplex

Regels voor entree, voor entree, kantine kantine kantine, sporthal , en , sporthal , en , sporthal , en kleedkamers kleedkamers Sportcomplex VELO

 

Sportcomplex VELO Onderstaand staat een overzicht van de afspraken die we met elkaar maken om het voor iedereen mogelijk te maken om op een goede manier te sporten.

 

1. De entreehal en de gangen van de kleedkamers moeten geheel vrij gehouden te worden – dus geen kasten neerzetten in de gangen – tassen alleen in het tassenrek in de kantine – geen consumpties nuttigen in de gangen of op andere wijze de gangen blokkeren.

 

2. ZAALSPORTERS moeten via de achterste deur de nieuwe hal bereiken. De deur nabij kleedkamer 24.

 

3. ZAALPUBLIEK dient via de deur tegenover kleedkamer 1 en 2 de nieuwe sporthal te betreden.

 

4. Zaalsportschoenen mogen niet voorzien zijn van zolen die afgeven.

 

5. Het is niet toegestaan om consumpties te nuttigen in de sporthal.

 

6. De kleedkamers zijn er voor het omkleden en voor het douchen. Napraten is heel gezellig maar dan in de (tijdelijke) kantine.

 

7. ROKEN is verboden.

 

8. VELDSPORTERS dienen het buitenvuil zoveel mogelijk buiten te laten, schoenen schoonborstelen aan de bezems buiten.

 

9. VELDSPORTERS moeten het veld / dug-outs schoon achter te laten, afval in de daarvoor bestemde bakken.

 

10. Na gebruik hal en/of kleedkamer SCHOON achterlaten , dus afval in de daarvoor bestemde afvalbak.

 

11. Nooduitgangen zijn er voor nood en niet als normale in/uitgang.

Huishoudelijk regelement

Download het huishoudelijk reglement hier.

LID WORDEN

Spreekt VELO Badminton je aan?
Je kunt het hele jaar door lid worden!