Velo
 

Privacy policy

Privacy verklaring VELO Badminton

 

VELO Badminton is zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens, zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring kunt u meer informatie vinden omtrent de verwerking van persoonsgegevens door VELO Badminton.

 

Wie zijn wij?

VELO Badminton

Noordweg 26, 2291 GK Wateringen

E-mailadres: info@velo-badminton.nl

Telefoonnummer: 0174 292779 (hal) / 0174 293593 (secretariaat)

 

Website: www.velo-badminton.nl

Facebook: www.facebook.com/velobadminton

Twitter: www.twitter.com/velobadm

 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Oftewel, informatie die direct over een persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

VELO Badminton verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@velo-badminton.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Op basis van welke grondslag en doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is jouw toestemming. VELO Badminton verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende doeleinden:

 • Het kunnen aanmelden van jou als bondslid van de badmintonbond (Badminton Nederland) conform de statuten van de bond en die van VELO Badminton;
 • Het toezenden van facturen aangaande contributie, trainingsbijdrage etc. en het afhandelen van betalingen;
 • Het toezenden van een nieuwsbrief;
 • Het toezenden van e-mailberichten voor verstrekking van informatie over verenigingsgerelateerde activiteiten, aan alle leden of aan specifieke lidgroepen;
 • Je te bellen of te e-mailen om je te informeren over specifieke verenigingsgebonden activiteiten, zoals wijzigingen van trainingsdagen;
 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten van de vereniging, zoals de Algemene Ledenvergadering;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht (in het kader van de aanmelding als vrijwilliger);
 • VELO Badminton analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • VELO Badminton verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

VELO Badminton bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doeleinden te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van leden: VELO Badminton bewaart de persoonsgegevens van leden, zolang zij lid zijn van VELO Badminton.
 • Persoonsgegevens van oud-leden:
  • VELO Badminton bewaart alle persoonsgegevens van oud-leden tot 2 jaar na einde lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
  • VELO Badminton bewaart de volgende persoonsgegevens van oud-leden tot twintig jaar na einde lidmaatschap: voornaam en achternaam, e-mailadres, geboortedatum. Deze persoonsgegevens worden gedurende deze twintig jaar niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het doeleinde oud-leden per e-mail uit te nodigen voor jubileumactiviteiten.
 • Persoonsgegevens van gebruikers strippenkaart: VELO Badminton bewaart de persoonsgegevens van de gebruikers van de strippenkaart tot een jaar na het gebruik van de laatste strip van de strippenkaart.
 • Persoonsgegevens van ingeschrevenen voor de nieuwsbrief: VELO Badminton bewaart de persoonsgegevens van de ingeschrevenen voor de nieuwsbrief tot de ingeschrevene zich uit heeft geschreven voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving worden de persoonsgegevens verwijderd.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

VELO Badminton deelt jouw persoonsgegevens met:

 • Badminton Nederland;
 • De commissies binnen VELO Badminton.

VELO Badminton verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VELO Badminton blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VELO Badminton gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VELO Badminton gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

Welke rechten hebben leden omtrent het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens?

Leden hebben onderstaande rechten, enkel omtrent hun eigen persoonsgegevens:

 • Inzage in hun persoonsgegevens;
 • Verzoek tot correctie van persoonsgegevens;
 • Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens (betekent beëindiging lidmaatschap);
 • Verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens (naar jou of een ander);
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • Intrekken van de toestemming voor de gegevensverwerking.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@velo-badminton.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Wat doen wij met beeldmateriaal?

In de sporthal en kantine van VELO en tijdens activiteiten georganiseerd door VELO Badminton kunnen te allen tijde foto’s en/of video’s worden gemaakt voor promotiedoeleinden voor VELO Badminton, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van het eerste team of tijdens het jeugdkamp. Voor het plaatsen van herkenbaar beeldmateriaal van (jeugd)leden op de website en/of social media van VELO Badminton, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. Een lid, of ouder/verzorger van een lid, kan te allen tijde verzoeken foto’s te verwijderen door een verzoek hiertoe aan info@velo-badminton.nl te richten.

Aan de binnen- en buitenkant van de VELO sporthal hangen camera’s ter preventie van overtredingen, zoals vernieling van eigendom. Deze beelden worden enkel bekeken indien er een incident gemeld wordt. Voor vragen omtrent deze beelden kan u contact opnemen via info@velo-badminton.nl.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden veilig bewaard op een beveiligde computer. VELO Badminton neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@velo-badminton.nl.

 

Wijzigingen

VELO Badminton behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

Klachtrecht

VELO Badminton wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Vragen?

Voor vragen over deze privacy verklaring is VELO Badminton bereikbaar via het e-mailadres info@velo-badminton.nl.

Voor meer informatie omtrent privacy wetgeving, is de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Laatst bijgewerkt: 18 februari 2019

LID WORDEN

Spreekt VELO Badminton je aan?
Je kunt het hele jaar door lid worden!